ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಬಳಸುವುದು

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ

ಈ ಜಾರುಫಲಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದರೇನು, ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ, ಅದರ ಲಾಭ ಮತ್ತು