ಆರ್ಥಿಕ ಗಣಕಗಳು

ಎಣಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲು

ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಖರ್ಚಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಮೊತ್ತ

ಸಾಲ ಇಎಂಐ ಗಣಕ

ಇಕ್ವೇಟೆಡ್ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್(ಇಎಂಐ) ಅನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ, ಅವಧಿ, ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ದರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಎಣಿಸಲು ಈ ಗಣಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ

ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಎಸ್ಐಪಿ ಗಣಕ

ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್(ಎಸ್ಐಪಿ) ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಆವರ್ತಕ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಈ ಗಣಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಗಣಕ

ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ನಿಷ್ಚಯವಾದ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಈ ಗಣಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ

ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಒಂದೇ ಮೊತ್ತದ ಗಣಕ

ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ ದರದ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೆಲೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಈ ಗಣಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ

ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ