ಆಜಾದಿ ಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ
ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ
 

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಹೆಚ್ಚು ಓದಿರಿ
 

ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಿರಿ.
ಹೆಚ್ಚು ಓದಿರಿ
 

ನಿವೄತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ನಿವೄತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕಲಿಯಿರಿ
ಹೆಚ್ಚು ಓದಿರಿ
 

ಉಳಿತಾಯದ ಮಹತ್ವ

ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಾಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿವೄತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ನಿವೄತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕಲಿಯಿರಿ

ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಿರಿ.

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸುದ್ದಿಪತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ವಿಷಯ ನವೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ
ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಲೇಖನವಿದೆಯೇ?
ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ

ಸಿಎ. ಅನಿಕೇತ್ ಎಸ್ ತಲಾತಿ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಐಸಿಎಐ

ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೂಲ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮನೆಯ ಬಜೆಟ್, ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡುವ ವಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಎಚ್ಚೇತ ಸಮಾಜವು…

ಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ

ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರದಿಂದ ಆರಿಸಿದ ಲೇಖನಗಳು, ಚಲಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಂತಹ ಹಲವು ಕಲಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ತೆರಗೆ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷನೆ ಮಾಡಿ.

ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಷಯ

ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಓದಿ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಸಾಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಾಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಮಾಡೋಣ

ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚಿನ ಇಷ್ಟಗಳನ್ನು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಿ

ಮಾಡೋಣ

ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು

ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಬೆಳೆಸಿ.

ಮಾಡೋಣ

ಲೇಖನಗಳು

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಓದೋಣ

ನಿವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ನಿವೄತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕಲಿಯಿರಿ

ಓದೋಣ

ಉಳಿತಾಯದ ಮಹತ್ವ

ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಾಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಓದೋಣ

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಿರಾ?

ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ.