ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಹೆಚ್ಚು ಓದಿರಿ
 

ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಿರಿ.
ಹೆಚ್ಚು ಓದಿರಿ
 

ನಿವೄತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ನಿವೄತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕಲಿಯಿರಿ
ಹೆಚ್ಚು ಓದಿರಿ
 

ಉಳಿತಾಯದ ಮಹತ್ವ

ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಾಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿವೄತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ನಿವೄತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕಲಿಯಿರಿ

ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಿರಿ.

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸುದ್ದಿಪತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ವಿಷಯ ನವೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ
ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಲೇಖನವಿದೆಯೇ?
ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ

CA. Ranjeet Kumar Agarwal

President, ICAI 

It has been envisioned making India a USD 5 Trillion economy and a global economic powerhouse by 2025. This is only possible when each section of society is financial literate and come together to achieve common goal.

Read More

CA. Charanjot Singh Nanda

Vice President, ICAI

Financial Literacy supports the pursuit of financial inclusion by empowering the citizens to make informed choices leading to their financial well-being.

Read More

CA. Umesh Sharma

Convenor, Financial & Tax Literacy Directorate

“Har Jan, Har Man, Vitiya Gyan se Sampann” is the motto of Financial Tax and Literacy Group of ICAI which aspires to reach each and every stratum of the society irrespective of their earning potential/ capacity.”

Read More

CA. Sushil Kumar Goyal

Deputy Convenor, Financial & Tax Literacy Directorate

Financial literacy is the combination of several financial factors and abilities that allow an individual to acquire knowledge regarding the efficient management of one’s own funds and liabilities.

Read More

ಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ

ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರದಿಂದ ಆರಿಸಿದ ಲೇಖನಗಳು, ಚಲಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಂತಹ ಹಲವು ಕಲಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ತೆರಗೆ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷನೆ ಮಾಡಿ.

ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಷಯ

ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಓದಿ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಸಾಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಾಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಮಾಡೋಣ

ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚಿನ ಇಷ್ಟಗಳನ್ನು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಿ

ಮಾಡೋಣ

ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು

ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಬೆಳೆಸಿ.

ಮಾಡೋಣ

ಲೇಖನಗಳು

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಓದೋಣ

ನಿವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ನಿವೄತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕಲಿಯಿರಿ

ಓದೋಣ

ಉಳಿತಾಯದ ಮಹತ್ವ

ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಾಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಓದೋಣ

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಿರಾ?

ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ.