ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಿನ ಸಮರ್ಥ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.