நிதி நெருக்கடியின் கண்ணோட்டம்

நிதி நெருக்கடியை ஏற்படுத்தும் காரணத்தையும் அதை எவ்வாறு தவிர்ப்பது என்பதை ஆராயுங்கள்

இந்த கட்டுரை நிதி நெருக்கடியின் முக்கிய காரணத்தை தொகுக்கிறது மற்றும் இந்த மாதிரியான நெருக்கடியிலிருந்து வெளி வர வழிகளை பட்டியலிடுகின்றது. நிதி நெருக்கடியை தவிர்க்கும் வழிகள் நடைமுறை