நிதி நெருக்கடி சூழ்நிலையில் பொருத்தமான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்ற புரிதலை உருவாக்குங்கள்.