ನಿಜ ಜೀವನದ ಘಟನಾವಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗಳ ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ