வங்கி செயல்பாடுகள் மற்றும் கடன் திட்டங்களின் கண்ணோட்டம்.

இந்திய வங்கி செயல்பாடுகள் மற்றும் கடன் திட்டங்களை அறிந்து கொள்ளவும்

இந்த கட்டுரை வங்கியின் முக்கிய செயல்பாடுகள் மற்றும் பல்வேறு விதமான வங்கிகள், பல்வேறு விதமான வங்கி கணக்குகள் மற்றும் அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படும் கடன் திட்டங்கள் பற்றிய தகவலை அளிக்கிறது.