சேமிப்பின் முக்கியத்துவம்

நிதி கட்டுப்பாடு சேமிப்பு மற்றும் செலவுகளை திட்டமிடுவதன் மூலம் நிதி பாதுகாப்பை அடைய உதவுகிறது

சேமிப்பு மற்றும் அதன் முக்கியத்துவம் பற்றி இந்த கட்டுரை தொகுத்திருக்கிறது. நிதி சுதந்திரம் அடைய திறமையான பண சேமிப்பு மற்றும் செலவுகளை கண்காணிப்பதற்கான வழிகளை பற்றி கூறுகிறது.