డిజిటల్ చెల్లింపుల పద్దతులు మరియు దాన్ని సంరక్షించే మార్గాలు

డిజిటల్ చెల్లింపుల యొక్క వివిధ పద్దతులను మరియు మీరు మీ చెల్లింపులను ఎలా కాపాడుకోవచ్చో తెలుసుకోండి