నిజ జీవిత దృశ్యాల ద్వారా డిజిటల్ చెల్లింపుల యొక్క వివిధ పద్దతుల గురించి మీ జ్ఞానాన్ని పరీక్షించండి.