ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ।