ਅਸਲ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।