ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋ।