യഥാർത്ഥ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെന്റിന്റെ വിവിധ രീതികളെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അറിവ് പരീക്ഷിക്കുക.