ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും വായ്പാ പദ്ധതികളുടെയും അവലോകനം

ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വായ്പാ പദ്ധതികളെയും കുറിച്ച് അറിയുക.
ഇപ്പോൾ വായിക്കുക
 

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ അവലോകനം

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമാകുന്നതെന്താണെന്നും അത് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാമെന്നും മനസിലാക്കുക.
ഇപ്പോൾ വായിക്കുക
 

വിരമിക്കലിന്റെയും പിന്തുടർച്ചയുടെയും അവലോകനം

വിരമിക്കലും പിന്തുടർച്ചയും എന്താണെന്നും അതിനായി എങ്ങനെ ആസൂത്രണം ചെയ്യാമെന്നും മനസിലാക്കുക.
ഇപ്പോൾ വായിക്കുക
 

സമ്പാദ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

നിങ്ങൾ സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണം കൈവരിക്കുക വഴി സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ നേടുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യവും ചെലവും ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും.

വിരമിക്കലിന്റെയും പിന്തുടർച്ചയുടെയും അവലോകനം

വിരമിക്കലും പിന്തുടർച്ചയും എന്താണെന്നും അതിനായി എങ്ങനെ ആസൂത്രണം ചെയ്യാമെന്നും മനസിലാക്കുക.

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ അവലോകനം

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമാകുന്നതെന്താണെന്നും അത് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാമെന്നും മനസിലാക്കുക.

ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും വായ്പാ പദ്ധതികളുടെയും അവലോകനം

ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വായ്പാ പദ്ധതികളെയും കുറിച്ച് അറിയുക.

വാർത്താക്കുറിപ്പുകളിലോ ഉള്ളടക്ക അപ്‌ഡേറ്റുകളിലോ ഇമെയിൽ അറിയിപ്പുകൾ സ്വീകരിക്കുകറിപ്പുകളിലോ ഉള്ളടക്ക

സംഭാവന ചെയ്യാൻ ഒരു ലേഖനമുണ്ടോ?

ഞങ്ങളോട് ഇവിടെ പറയുക

CA. Ranjeet Kumar Agarwal

President, ICAI 

It has been envisioned making India a USD 5 Trillion economy and a global economic powerhouse by 2025. This is only possible when each section of society is financial literate and come together to achieve common goal..

Read More

CA. Charanjot Singh Nanda

Vice President, ICAI

Financial Literacy supports the pursuit of financial inclusion by empowering the citizens to make informed choices leading to their financial well-being.

Read More

CA. Umesh Sharma

Convenor, Financial & Tax Literacy Directorate

“Har Jan, Har Man, Vitiya Gyan se Sampann” is the motto of Financial Tax and Literacy Group of ICAI which aspires to reach each and every stratum of the society irrespective of their earning potential/ capacity.”

Read More

CA. Sushil Kumar Goyal

Deputy Convenor, Financial & Tax Literacy Directorate

Financial literacy is the combination of several financial factors and abilities that allow an individual to acquire knowledge regarding the efficient management of one’s own funds and liabilities.

Read More


ജനപ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ലേഖനങ്ങൾ, വീഡിയോകൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ പോലുള്ള വിവിധ പഠന മാധ്യമങ്ങളിൽ ക്യൂറേറ്റുചെയ്‌ത ഞങ്ങളുടെ വിജ്ഞാന ശേഖരത്തിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക, നികുതി സാക്ഷരത വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക.

ജനപ്രിയ ഉള്ളടക്കം

ഞങ്ങളുടെ സന്ദർശകർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്സസ് ചെയ്തതും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുമായ ആർട്ടിക്കിളുകളെക്കുറിച്ച് വായിക്കുക

പ്രവർത്തനങ്ങൾ

വായ്പാ തരങ്ങൾ

വ്യത്യസ്ത തരം വായ്പകളെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കുക.

നമുക്ക് ചെയ്യാം

നിങ്ങളുടെ ചെലവിനെ വിശകലനം ചെയ്യുക

ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾക്കായുള്ള മുൻഗണനകൾ ആരായുക

നമുക്ക് ചെയ്യാം

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കൈകാര്യം ചെയ്യൽ

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഉചിതമായ നടപടികളെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഉചിതമായ നടപടികളെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കുക.

നമുക്ക് ചെയ്യാം

വീഡിയോകൾ

സമ്പാദ്യവും ചെലവും കൈകാര്യം ചെയ്യൽ

നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യവും ചെലവും വിവേകപൂർവ്വം എങ്ങനെ ആസൂത്രണം ചെയ്യാമെന്ന് മനസിലാക്കുക.

നമുക്ക് കാണാം

ബാങ്കിംഗ് ആനുകൂല്യങ്ങളും വായ്പകളും

ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും വായ്പാ പദ്ധതികളുടെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചും അറിയുക.

നമുക്ക് കാണാം

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി: പ്രേരകശക്തികളും അതിൽ നിന്ന് കരകയറാനുള്ള വഴികളും

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്കും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികളിലേക്കും നയിച്ചേക്കാവുന്ന പ്രേരകങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ വികസിപ്പിക്കുക.

നമുക്ക് കാണാം

ലേഖനങ്ങൾ

ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും വായ്പാ പദ്ധതികളുടെയും അവലോകനം

ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വായ്പാ പദ്ധതികളെയും കുറിച്ച് അറിയുക.

നമുക്ക് വായിക്കാം

വിരമിക്കലിന്റെയും പിന്തുടർച്ചയുടെയും അവലോകനം

വിരമിക്കലും പിന്തുടർച്ചയും എന്താണെന്നും അതിനായി എങ്ങനെ ആസൂത്രണം ചെയ്യാമെന്നും മനസിലാക്കുക.

നമുക്ക് വായിക്കാം

സമ്പാദ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

നിങ്ങൾ സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണം കൈവരിക്കുക വഴി സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ നേടുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യവും ചെലവും ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും.

നമുക്ക് വായിക്കാം

“നിർദ്ദിഷ്ടമായ എന്തെങ്കിലും തിരയുകയാണോ?

ഞങ്ങളുടെ പതിവുചോദ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നോക്കുക