ଅବସର ଏବଂ ଉତ୍ତରାଧିକାରର ସମୀକ୍ଷା

ଅବସର ଏବଂ ଉତ୍ତରାଧିକାରର ଅର୍ଥ ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ କିପରି ଯୋଜନା କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।

ଏହି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଅବସର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅବସର ବିକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଯୋଜନାର ଧାରଣା ଉପରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧି ସୃଷ୍ଟି କରେ ।