વાસ્તવિક જીવનના દૃશ્યો દ્વારા ડિજિટલ ચુકવણીના વિવિધ પ્રકારો વિશે તમારા જ્ઞાનનું પરીક્ષણ કરો.