નાણાકીય કટોકટીની સ્થિતિમાં લેવામાં આવતા યોગ્ય પગલાંની સમજ વિકસિત કરવી.